BẢNG TRA REMOTE CHÍNH (1)

TT

       MODEL

MODEL MÁY ĐIỀU KHIỂN

                        HÌNH REMOTE

1

ONKYO

RC-378S

Chi tiết

ONKYO

FR-V3

FR-V5

FR-V7

FR-V77

INTEC 205

2

ONKYO

RC-527S

Chi tiết

  ONKYO

  FR-SX7A

  FR-SX9A

  FR-S7GX

  FR-S9GX

  FR-7GX

  FR-9GX

  FR-X7A

  FR-X9A

  FR-155GX

3

ONKYO

RC-465S

Chi tiết

ONKYO

FR-X7

FR-X9

FR-SX7

FR-SX9

V3 (Ko TONE)

V5 (Ko TONE)

V7 (Ko TONE)

V77 (Ko TONE)

4

ONKYO

RC-634S

Chi tiết

     ONKYO

     FR - T1

      X - T1

5

ONKYO

RC-659S

Chi tiết

    ONKYO

    FR-N7

    FR-N9

    FR-N7X

    FR-N9X

    FR-N7TX

    FR-N9TX

6

ONKYO

RC-541S

Chi tiết

 ONKYO

 FR-7DV

 FR-9DV

 FR-UN7

 FR-UN9

 FR-X7DV

 FR-X9DV

 FR-7GXDV

 FR-9GXDV

 FR-S7GXDV

 FR-S9GXDV

7

ONKYO

RC-849S

Chi tiết

ONKYO

CR-555

CR-N755

CR-N765

NFR-9

NFR-9X

NFR-9TX

X-NFR7

X-NFR7X

X-NFR7TX

N7EX/N9EX

N7FX/N9FX

N7NX/N9NX

N7SX/N9SX

8

DENON

RC-126

Chi tiết

DENON

TU-280

9

DENON

RC-251

Chi tiết

DENON

DCD 1510

DCD 1515AL

DCD 1610

10

DENON

RC-885

Chi tiết

DENON

PMA 1500R

11

 DENON

 RC-846

Chi tiết

     DENON

     UD M3

12

DENON

RC-918

Chi tiết

DENON

D-MS3

USR-MS3

13

DENON

RC-919

Chi tiết

DENON

D-MS5DV

D-MS777DV

14

DENON

RC-953

Chi tiết

    DENON

    D-ME3

    D-ME33

    D-MA3

15

DENON

RC-954

Chi tiết

DENON

D-ME55DV

D-ME77DV

D-MA5DV

16

DENON

RC-989

Chi tiết

DENON

DENON 5.1

AVC 330

DHT - M370

DHT- M330

17

DENON

RC-990

Chi tiết

   DENON

  D-ME55DV

  D-ME77DV

18

DENON 

RC-1012

Chi tiết

    DENON

  D-MX3MD

  D-MX33MD

  D-MG33

  D-MG35LT

19

DENON

RC-1022

Chi tiết

DENON

PMA-1500AE

PMA-390AE

20

JVC

RM.SEMXC5U

Chi tiết

JVC

RM-SEMXC5U

RTRMSEMXC5U

RMSEMXC5U

CAMXC5BK

MXC5

21

AIWA

RC T511

Chi tiết

AIWA

NSX 999

22

AIWA

RC-8AT01

Chi tiết

AIWA

CSD-MD3

23

KENWOOD

RC-M0303J

Chi tiết

KENWOOD

SJ-3MD

24

KENWOOD

RC-M0309

Chi tiết

KENWOOD

ES-9DVD

25

KENWOOD

RC-MO100J

Chi tiết


SG55MD

TM-733

RXD-SH3MD

RXD-SG3MD

RXD-SV3MD

RXD-SL3MD

RXD-SK3MD

RD-ES3MD

RD-ESA5MD

U300

26

MARANTZ

RC-63CD

Chi tiết

MARANTZ

RC63CD

RC48CD

CD60SE

CD63SE

CD67SE


27

PANASONIC

EUR644551

Chi tiết

PANASONIC

RX-DT37

28

PANASONIC

EUR646902

Chi tiết

PANASONIC

SC-PM70MD

29

PANASONIC

N2QAJB000129

Chi tiết

SC-PM710SD

SA-PM730SD

30

PANASONIC

RAK-RX316W

Chi tiết

PANASONIC

RX DT707

31

PANASONIC

RAK-SC972WK

Chi tiết

PANASONIC

SC-PM35MD

32

PANASONIC

RAK-SCA01WH

Chi tiết

PANASONIC

SA-PM27MD

SA-PM37MD

SA-PM50MD

SA-PM57MD

SA-PM77MD

33

PIONEER

AXD7260

Chi tiết

PIONEER

xMDX-717

34

PIONEER

CU-PD043

Chi tiết

PIONEER

PD-10

PD-T05

PD-HS7

PD-S06

PD-T07A

PD2000

PD6050

PD8070

PD9700


35

PIONEER

CU-SX144

Chi tiết

PIONEER

X-RMX99

X-RMX9

X-RMX5

36

PIONEER

CU-XC004

Chi tiết

PIONEER

NS-7

XC-L7

PD-1493

MJ-L7

37

SHARP RRMC

G0287AWSA

Chi tiết

BOMBOX

MD-F220

38

SHARP-RRM

CG0068SJSA

Chi tiết

SHARP

MD-F350

MD-FS503

39

SONY

RM-SCR55

Chi tiết

SONY

HCD-HX7

CMT-HX7BT

CMT-HPR99XM

40

SONY

RM-D991

Chi tiết

SONY

CDP 991

CDP X222ES

CDP X229ES

CDP X303ES

CDP X333ES

41

SONY

RM-SCP33

Chi tiết

SONY

CMT CP33MD

CMT CP37MD

CMT-CP500

CMT-J3MD

CMT-PX3

DHC-MD333

DHC-MD373

42

SONY

RM-SJ373

Chi tiết

SONY

CMT-J3MD

DHC-MD373

43

SONY

RM-MD777

Chi tiết

SONY

DHC-MD77

DHC-MD99

DHC-MD717

DHC-MD777

DHC-MD888

DHC-MD919

44

SONY

RM-SM3

Chi tiết

SONY

CMT M3

45

SONY

RMT-C70

Chi tiết

SONY

RM D75

46

TEAC

UR-431

Chi tiết

TEAC

R630

47

VICTOR

RM-SXV030D

Chi tiết

VICTOR

XV-Q20

48

VICTOR

RM-RXQ1001

Chi tiết

VICTOR

RX-1001VBK

49

VICTOR

RM-RXQW50

Chi tiết

VICTOR

RC QW50

50

VICTOR

RM-SEMXX1

Chi tiết

VICTOR

MX-X1

51

VICTOR

RM-SNSX77WMD

Chi tiết

VICTOR

NS-X77WMD

52

VICTOR

RM-SUXF70MD-W

Chi tiết

VICTOR

UX-F70MD

UX-F50MD

UX-Q1

53

YAMAHA

CDX3

Chi tiết

YAMAHA

CDX3
XEM TIẾP BẢNG 2